ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
https://www.sevarex.com/

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СЕВАРЕКС ООД представлявано от ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ МАШЕВ ЕИК: 206321926, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу КУПУВАЧИ, на електронния магазин ,, https://www.sevarex.com/”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ПРОДАВАЧА: СЕВАРЕКС ООД

2. Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Връбница, бл. 520, вх. А

3. Адрес за упражняване на дейността: София, ж.к. Връбница, бл. 520, вх. А

4. Данни за кореспонденция:
Email: onlineshop@sevarex.com , тел. +359 883 347798

5. Вписване в публични регистри: Декември 2020

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: Април 2021

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Това е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.sevarex.com/, чрез който купувачите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка, като продуктите, които се намират на интернет страницата https://www.sevarex.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в интернет.

Чл. 4. Продавачът доставя стоките и гарантира правата на купувача, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Купувачите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на продавача, достъпен на страницата му в интернет на адрес https://www.sevarex.com/ или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с купувачите договор за покупко-продажба продавачът на стоки, се задължава да достави и да прехвърли собствеността на купувачите определените от него чрез интерфейса стоки. Сключването на договора става по следния начин: след натискане на интерфейс-бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА” и попълване на формата за адрес на доставка и начин на плащане, както и отбелязване, че са съгласни с настоящите общи условия в посочения сайт, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количката“. Тези действия имат правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

(3) Купувачите заплащат на продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в интернет.

(4) Продавачът доставя заявените от купувача стоки в сроковете и при условията, определени от продавача на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

(6) Продавачът си запазва правото да направи отказ от доставка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на два работни дни продавачът уведомява купувача за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от купувача електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на продавача, купувачът ще може да избира между възстановяване на сумата и отказ от поръчката или избор на заместваща алтернативна поръчка спрямо наличен артикул.

Чл. 6. (1) Купувачът и продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от купувачите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от купувача при извършване на регистрация, ако купувачът е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, купувачът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от купувача чрез регистрация по електронен път в сайта на продавача.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона „Напред” в края на ОБЩИ УСЛОВИЯ купувачът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Продавачът потвърждава извършената от купувача регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от купувача електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Купувачът потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от продавача. След потвърждаването се създава акаунт на купувача и между него и продавача възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията купувачът се задължава да предостави верни и актуални данни. Купувачът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че за регистрация на купувача се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай продавачът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на купувача в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на купувача, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между купувача и продавача, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Купувачът има право да променя своя основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес, продавачът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от продавача на посочения от купувача нов основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от купувача, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от продавача на посочения от купувача нов основен контактен електронен адрес.

(4) Продавачът информира купувача за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от купувача основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по чл. 8, ал. 2.

(5) Продавачът не носи отговорност пред купувача за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

(6) Продавачът може да изисква от купувача използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Купувачите използват предимно интерфейса на страницата на продавача, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от продавача стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Продавача и Купувача представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: https://www.sevarex.com/obshti-usloviya .

(4) Страна по договора с продавача е купувачът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на купувача. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при продавача.

(5) Продавачът включва в интерфейса на интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на купувача при продавача.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, продавачът изрично уведомява купувача по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Продавачът доставя стоките на посочения от купувача адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от купувачите данни са неверни или заблуждаващи.

(10) Купувачът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, продавачът се освобождава от риска, който се прехвърля върху купувача. Продавачът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

(11) Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от купувача или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на продавача и на куриера. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от продавача са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.

(12) При предаване на стоката купувачът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

(13) При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и купувачът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че купувача не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Във всички случаи връщането е за сметка на купувача.

(14) Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от купувача стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, купувачът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

Чл. 10. Купувачите сключват договора за покупко-продажба с продавача по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако купувачът няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката.

(7) Договорът може да бъде сключен и при условие, че купувачът поръчва стока без извършване на регистрация, а чрез въвеждане на данните си. Разпоредбите отнасящи се до потвърждението са относими и към тези случаи.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата в настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо купувача, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от продавача са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от продавача в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от продавача и се предоставя като информация на ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– в профила на всяка една от стоките в сайта на продавача на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на купувача в сайта на продавача.

(5) Информацията, предоставяна на купувачите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на продавача на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Подавачът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Продавачът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Купувачът се съгласява, че продавача има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Купувачът избира самостоятелно дали да заплати на продавача цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по чл. 14, ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които продавачът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на купувача или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати, или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
– за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от купувача;
– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато продавачът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в „чл. 54 от Закона за защита на потребителите“, купувачът има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на купувача в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че купувачът упражни правото си на отказ по чл. 14, ал. 1, продавачът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 10 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която купувачът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако купувачът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това продавача.

(5) Купувачът се задължава да съхранява получените от продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 14, ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на продавача на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че купувачът и продавачът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата на изпращането на поръчката на купувача до продавача чрез ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН.

(3) Ако продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това купувача и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора, в случай че са налице платени суми.

(4) В случаите по чл. 15, ал. 3, продавачът има право да достави на купувача стоки със същото качество и цена. Продавачът уведомява купувача по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по чл. 15, ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на купувача.

Чл. 16. (1) Продавачът предава стоките на купувача след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Купувачът и продавачът удостоверяват обстоятелствата по чл. 16 ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Купувачът и продавачът се съгласяват, че изискванията по чл. 16, ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на купувача – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Продавачът доставя и предава стоката на купувача в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по чл.17, ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, продавачът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Продавача и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на купувача и ползвателите на сайта съгласно Закона за защита на личните данни. Продавачът се задължава да опази и гарантира на своите купувачи конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите общи условия. Продавачът защитава личните данни на своите купувачи, станали му известни при попълване на електронната форма за поръчка на дадена стока, като това задължение отпада в случай, че купувачът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия, продавачът може да използва личните данни на купувача единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(2) Продавачът се задължава да не разкрива никакви лични данни за купувача на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на купувача, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Продавачът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

(3) От съображения за сигурност за личните данни на купувачите, продавачът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от купувачите в момента на регистрацията.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, продавачът има право да изисква от купувача да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина купувачът е забравил или изгубил своите име и парола, той може да възстанови същата чрез следване на процедурата, описана в сайта.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от продавача, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички купувачи в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Продавачът и купувачът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо купувача след изричното му уведомяване от продавача и ако купувачът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Купувачът се съгласява, че всички изявления на продавача, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от купувача, при регистрацията. Купувачът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Продавачът публикува тези общи условия на адрес https://www.sevarex.com/obshti-uslovia , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на купувача с продавача се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на купувача в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Купувачи на https://www.sevarex.com/.
Полезни връзки при неспазване на договора на една от страните:

Комисия за защита на потребителите – https://www.kzp.bg

Европейски потребителски център- http://www.ecc.bg/

Платформа за онлайн решаване на спорове – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG